แบบฟอร์มขอเครดิต
ชื่อบริษัท * :     ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี (ตาม ภพ. 20) * :
หนังสือรับรองเลขที่ * : ทุนจดทะเบียน (บาท) * :
จำนวนพนักงาน * :     ประเภทธุรกิจ * :
วัน/ เวลาทำการ * :     ชื่อผู้ติดต่อในการสั่งซื้อ * :
   
Credit Term ที่ท่านต้องการ * :
อีเมลล์สำหรับสั่งสินค้าจากทาง Lubeonlin * :
 
การจัดส่ง * :
อื่นๆ ระบุ 
การวางบิล * :
 
 
 วันวางบิล เวลา
ไม่ต้องวางบิล
 แนบ PO  
สถานที่วางบิล * :
   
 
ระเบียบการชำระเงิน ( โดยมีเครดิตเทอมให้ 30 วัน ) * :
   
สถานที่รับเช็ค * :
 
บุคคลที่ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ * :  
แผนก * :
โทร * :  
สามารถกำหนดการรับเช็คหรือโอนเงินเมื่อ * :
ทุกวันในเวลาทำการ เมื่อครบรอบ 30 วันนับจากวันส่งของ 
อื่นๆ ระบุ 
ตามระบุในตารางปฎิทินของบริษัท
กรณีไม่ทัน สามารถรับเงินได้ในวัน * :  
เงื่อนไข/ ข้อตกลง * :
ข้าพเจ้าผู้มีอำนาจกระทำแทน ได้ให้รายละเอียด เกี่ยวกับระเบียบการวางบิล/ รับเช็ค กับทางบริษัท โพลีบอนด์ จำกัด และข้าพเจ้ายินดีปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ชี้แจงไว้ด้วยทุกประการ
     
รหัสยืนยัน * :
กรุณาส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบมาที่ Fax: 02-300-4884
เอกสารแนบประกอบด้วย
1. หนังสือรับรองของบริษัท หน้าแรกอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราบริษัทและลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจ
2. ภ.พ. 20 หรือ 01, 09
3. ที่อยู่และแผนที่สำหรับส่งสินค้า
4. ที่อยู่และแผนที่สำหรับการวางบิล และรับเช็ค
5. แบบฟอร์มของอนุมัติเครดิต ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
6. เอกสารอื่นๆ .........


โดยทางบริษัท โพลีบอนด์ จะทำการพิจารณาและดำเนินการพร้อมแจ้งผลกลับภายในเวลาไม่เกินสามวันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร: 02-397-3700-2